you are here: Anasayfa

27 -November -2015 - 10:10

İlgili Yönetmelikler

Sıhhi Tesisat Yönetmeliği PDF Yazdır e-Posta

Sıhhi Tesisat Yönetmeliği

İSKİ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SIHHİ TESİSAT EĞİTİMİ VE UYGULAMA ESASLARI

YÖNETMELİĞİ

İSKİ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SIHHİ TESİSAT EĞİTİMİ VE UYGULAMA ESASLARI

YÖNETMELİĞİ

İÇİNDEKİLER

MADDE NO TARİFİ SAYFA NO

MADDE 1 – GAYE 2

MADDE 2 – MUHTEVA 2

MADDE 3 – TARİFLER 2

MADDE 4 – GENEL ESASLAR 2

MADDE 5 BİNA

İÇİ SU TESİSATINDA UYULMASI

GEREKEN HUSUSLAR 3

MADDE 6 BİNA

İÇİ ATIKSU TESİSATI 6

MADDE 7 – EĞİTİM İLE ALAKALI HUSUSLAR 6

MADDE 8 – KURSLARA KAYIT ŞARTLARI 7

MADDE 9 – UYGULAMA ESASLARI 7

MADDE 10 – YÜRÜTME VE YÜRÜRLÜK 7

*Bu Yönetmelik 28.5.2002 tarih 252 sayılı Genel Kurul kararı ile kabul edilmiş olup, 26 Haziran

2002 tarihli Bizim Gazete’de yayınlanmıştır.

1

MADDE

1 GAYE

İSKİ müşterilerinin binalarına sıhhi tesisatların ne şekilde yapılacağı , hangi kalitede

malzemelerin kullanılacağı ve uygulamada yoruma meydan vermeyecek şekilde tatbikat

esaslarının tespiti ve bu hususlar ile alakalı olarak eğitim verilmesi bu yönetmeliğin gayesini

teşkil eder.

MADDE 2 MUHTEVA

Piyasada ehil olmayan kişiler tarafından yapılmakta olan sıhhi tesisatın, belli bir standarda

kavuşturulması , yeni teknolojilerin takip edilmesi , büyük maliyetlerle elde edilen suyun

israfının en aza indirilmesi , ayrıca meslek erbabı olmadan haksız kazanç elde eden şahıslara

mani olunması gayesi ile sıhhi tesisat eğitimi verme esaslarının tespit edilmesi hususlarını

ihtiva eder.

MADDE 3TARİFLER

3.1. Şube Yolu : İSKİ tarafından döşenen ana boru ile bina arasındaki boru ve

teçhizatlardan meydana gelen tesisattır.

3.2. Kolon : Münferit su aboneliği için, İdarenin döşediği şube yolundan itibaren en son

kata kadar bina içinde ortak kullanım alanından açıktan çekilen ve birimlerin su

almasını temin eden boru ve bağlantı elemanlarından meydana gelen tesisattır.

3.3. Su Sayacı : İSKİ tarafından müşteriye verilen suyun ölçümünü yapan bir cihazdır.

3.4. Sayaç Yuvası : Sayaçların yerleştirilip, muhafaza edilmesi için hazırlanan ebatlı yerdir.

Sayaç Kutusu, Sayaç odası kavramları kullanılabilir.

3.5. Rögar : Bahçe nizamlı binalardaki sayaç odasıdır.

3.6. Rabıt : Binanın cephe aldığı sokaktaki / caddedeki atıksu kanalı ile binanın parsel

bacası arasında bulunan Æ 20 cm’lik muflu beton boru (MBB)’dan mamul atıksu

sistemidir.

3.7. Parsel Bacası : Bina ile ana kanal arasında bulunan atıksuların toplandığı ve akışın

kontrol edildiği odadır.

3.8. Atıksu Rögarı : Binanın içindeki ıslak zeminlerden düşey akışla toplanan odacıklardır.

3.9. Yağ Tutucu (Çamur kapanı) : Lokanta, otel vb. işyerlerindeki yağların toplanarak

rabıta akışına mani olunan sistemdir.

MADDE 4 – GENEL ESASLAR:

4.1.İSKİ’den yetki belgesi alan tesisatçılar, bina tesisatlarında TSE, ISO 9001 ve/veya

Uluslar arası Standartlara uygunluk belgesi olan malzeme kullanacaklardır.

2

4.2.

Sıhhi tesisat projeleri 1/50 veya 1/100 ölçekli olarak hazırlanıp dört takım halinde

İSKİ’ye tasdik ettirilecektir. Binalarda yatay ve düşey taşıyıcı elemanlar (kiriş – kolon

ve yığma binalarda taşıyıcı duvar) delinmek suretiyle temizsu, yağmur suyu ve pissu

boruları kesinlikle geçirilmeyecektir.

4.3.Tesisatlar döşenirken projeye uygun olarak yapılıp, diğer kuruluşlara ait tesisatlara

hiçbir şekilde zarar vermeyecektir.

MADDE 5 BİNA

İÇİ SU TESİSATINDA UYULMASI GEREKEN HUSUSLAR

Ölçü cihazı olan su sayaçlarının, İSKİ ile müşteri arasında ihtilaflara sebebiyet

vermemesi için dış tesirlere karşı iyi bir şekilde korunması gayesiyle mutlaka kapaklı

sayaç yuvalarına konulması gerekir.

Sağlıklı bir ölçüm yapılabilmesi bakımından sayaçlar tesisata takılırken kolon

borusuna 90 derece dik açıyla ve tabana paralel şekilde monte edilir.

Müşteri, su sayacını her türlü dış tesirlere karşı korumakla mükelleftir. Sayacın dış

tesirlerden hasar görmesi (sayacın tahrip edilmesi, üst kapak camının kırılması,

dondan dolayı patlaması v.b ) halinde sayaç bedeli müşteri faturasına ilave edilerek

tahsil edilir.

5.1. Tek Sayaçla Su Alacak Binalarda :

5.1.1. Sayaç yuvası ve kapağı, cümle kapısından 1 – 1.5 mt. içeride, giriş zemininden

70 cm. yükseklikte ve uygun bir yerde 60 x 40 x 15 cm ebadında yapılmış

olacaktır. (Şekil 1)

Sayaca bağlanan giriş borusu ile sayaçtan çıkan boruların çapı

aynı olmalıdır.

5.1.2 Müşterinin mukavele yapması halinde, İSKİ tarafından teknik şartnamesine uygun

olarak şube yolu döşenmek suretiyle sayaç mevcut yuvaya monte edilecektir.

5.1.3. Binanın ana kolon borusunun çapı, bağımsız bölümlere ait tesisatın giriş

çapından büyük olacaktır. Kolon sonu binanın son birim tesisatına dirsekle

bağlanacaktır. Çap hesabı Tablo 1’deki gibi olacaktır.

5.1.4. Suyun bağlanması esnasında mermer, kalebodur vb. kaplamaların kırılmaması ve

şube yolunun açıkta kalmamasını teminen, sayaç yuvasından dış cephe tretuar

bağlantısına kadar içinden şube yolu borusunun geçebileceği çapta boru

konulacaktır.

5.2. Yeni Su Kolon Binalarda :

5.2.1. Yeni su ve kolon tesisi için, kolon borusu binanın cümle kapısının girişinden

başlayıp, binanın ortak kullanım alanı olan merdiven boşluğundan, açıkta, görünür

bir şekilde döşenecek ve son birime dirsekle bağlantısı yapılacaktır. Kolon

borusu kömürlük, sığınak, dükkan içi gibi kapalı yerlerden geçmeyecektir.

(Şekil –2 )

3

5.2.2.

Kolon borusu 15 daireye kadar, TSE, İSO 9001 ve Uluslar arası Standartlara

uygunluk belgeli, 10 atü’ye dayanaklı, asgari 1 1/2” galvaniz borudan yapılmış

olacaktır. Daire giriş borusu 5.1.3 ncü maddede belirtildiği şekilde yapılacaktır.

5.2.3. Birim sayaçları, ait olduğu katta uygun bir yerde kolon üzerinden hat almak

suretiyle tesis edilir. Tek sayaç için sayaç yuvası 60 x 40 x 15 cm. ebadında

kapaklı olarak yapılır. Ayrıca ilave her sayaç için yuva 20 cm. yükseltilir.

(Tablo 2 , Şekil 3 )

5.2.4. Tesisata, İSKİ teknik şartnamesine uygun, iri gövdeli, magnetik aktarmalı, çok

hüzmeli, hız esasına dayanan, standart, çek valfli ve imal yılı itibariyle 3

yıldan eski olmayan 0 m 3 ve Æ 20 mm.lik (190 mm. uzunluğunda) sayaçlar

takılır.

5.2.5. Sayaçlar binaya ait daire, dükkan vs. gibi bağımsız bölümlerin içine konulamaz ve

sayaç için yapılan yuva kapaklarına kilit takılamaz.

5.2.6. Sayaçların girişine şiber , çıkışına ise şiber veya küresel olmak üzere iki adet

vana monte edilir ve sayaç arızalandığı zaman sökülüp takılabilmesi için çift

rakorla bağlantısı yapılır.

5.2.7. Su deposu ve hidrofor bulunan binaların su depolarını, betonarme olarak yapmak

istemeleri halinde, su zayiatına sebep olmayacak şekilde içi mermer, fayans ,

granit vb. kaplı olacaktır. Su, hidrofor vasıtasıyla müşteri sayaçlarına basıldıktan

sonra ölçülebildiğinden depo giriş ve çıkış boruları açıkta, görünür bir şekilde

olacak ve depodan kolon harici herhangi bir çıkış olmayacaktır. Ancak, depo

temizliğinde kullanmak için tahliye vanası konulacaktır. Depo ölçüleri, birimlerin

bir günlük su tüketim avarajı dikkate alınarak yapılır (Tablo 1). Depoda bulunan

su İSKİ ‘nin rezerv suyu olduğundan mukavelesiz kullanılması yasaktır.

5.2.8. Kolon sistemi ile su kullanan binalarda, İdarenin mes’uliyeti döşediği şube yolu

uzunluğu kadardır. Bunun haricindeki mes’uliyet müşteriye aittir.

5.3. Tesise Ek Su Almak :

5.3.1 Suyu mevcut binalarda, henüz abone olmayan bağımsız birime veya ilave edilen

bölümlere talepleri halinde ek tesisat yapılarak su verilir.

5.3.2 Bağımsız birim için birim önünden geçen kolon borusundan ağız almak suretiyle

5.2.3. ncü maddede belirtildiği şekilde tesisat yapılarak, mukavele yapıldıktan

sonra 5.2.4 ncü maddedeki vasfa uygun sayaç, İSKİ elemanları nezaretinde

müşteri tarafından İSKİ yetki belgeli tesisatçıya taktırılır.

5.3.3 Tek sayaçtan su kullanan binada bağımsız birimlerin değişik tarifeden su

kullanmaları durumunda ( ev , lokanta , fırın v.s gibi ) daire haricindeki birimler

kendi adlarına tesise ek tesisat yaptırmaları halinde tesisatlarını ayırabilirler. Bu

durumdaki müşteriler tesisatlarını ana sayaçtan önce, 5.2.3 ncü maddesinde

belirtilen şartlara uygun olarak tesisat yaptırmaları zaruridir.

4

5.4.

Dizi Sistem Su Almak :

Binaya ait bağımsız birimlerin kendi adlarına olan mukavelelere ait sayaçların bir

pano halinde dizilmesi işlemidir. Bu sistemde bütün sayaçlar bina girişinde üst üste

konulacak şekilde dizilir (kolon sayaçlarının bir panoda toplanmış halidir). Tesisat

4.2 nci madde hükümlerine uygun olarak yapılır. Sayaçlardan sonra her bağımsız

birime ayrı kolon borusu çekilir. ( Şekil – 4 )

5.5. Bahçe Nizamlı Binalarda :

5.5.1. Sayaç, İSKİ tarafından bahçe nizamlı müstakil binalarda, bahçe kapısından

1 – 1.5 mt. içerde, müşteri tarafından hazırlanan uygun rögara monte edilir. Rögar

ölçüleri sayaç çapına göre değişir. ( Tablo 3 , Şekil 5 ) Müşteri tarafından rögar’

dan sonra kolon başına kadar olan mesafeye 50 x 50 cm ebadında üst kapakları

gerektiğinde açılıp kapanacak bir kanal yapılarak, tesisat bu kanala döşenir ve bina

içindeki tesisata bağlanır. Su baskınına karşı korunabilmesi için sayaç, rögar

zemininden belli bir yüksekliğe konulmalı ve tahliye hattı yapılmalıdır. Bu

durumda İdarenin mes’uliyeti sayaca kadardır.

5.5.2. Aynı parselde kooperatif , site v.b gibi birden fazla blok bulunan binalara da site

içi yollar belediyeye terk edilmemiş ise bu çeşit yollara İdare tarafından bedeli

mukabilinde de olsa DF boru döşenemez 5.5.1 nci maddesine göre işlem yapılır.

5.5.3. Site içi yolların belediyeye devri yapılıp imar yolu ve fiili yol olması halinde bu

yollara, bedeli mukabilinde İdare tarafından DF boru döşendikten sonra 5.1 nci

veya 5.2 nci maddelerdeki esaslara göre işlem yapılır.

5.6. Tesisat Ayırma :

5.6.1. Tesisat ayırmak için bina sakinleri tarafından oy çokluğu ile karar alınır.

5.6.2. Tesisat ayırmak için müracaat eden müşterilerin tesisatlarını 5.2 nci maddelerdeki

hükümlere göre yaptırmaları halinde, işlemleri yapılır.

5.6.3. Tesisat ayırma işleminde sayaçların yeni takılması halinde 5.2.4 ncü maddedeki

vasıflara haiz olması gerekir. Ayrıca tesisatlarında müracaat öncesi takılı olan

sözleşmesiz sayaçlar 0 m 3 ’den farklı olsa dahi 5.2.4 ncü maddedeki vasıflara

uygunsa kabul edilir.

5.6.4. Tesisat ayrımına müracaat etmiş olan binada su almak istemeyen birim ( daire,

işyeri v.s ) varsa tesisatı kolon borusundan körtapa ile iptal edilir.

5.6.5. Bahçe sulama ve kalorifer daireleri için ayrıca mukavele yapılır. Bu birimlere ait

sayaçlar da binanın ortak kullanım alanında bulunan kolon borusundan ağız almak

suretiyle sayaç yuvasına konulur.

5.6.6. Aynı sayaç yuvasında bulunan sayaçların, hangi birime ait olduğu uygun bir yere

yazılır.

5

5.6.7.

Tesisat ayırımı yapılan binalarda depo ve hidrofor sistemi varsa 5.2.7 nci

maddeye göre işlem yapılır.

MADDE 6 BİNA

İÇİ ATIKSU TESİSATI :

6.1. Eski binalarda atık su tesisatları tekniğine uygun yapılmadığından gerek aynı bina

içinde gerekse bitişik binaların alt katlarındaki daire ve işyeri sakinlerini mağdur

etmektedir. Genellikle binaların üst katlarındaki daire sakinleri bu mağduriyete ortak

olmadığından komşu şikayetlerine sebebiyet vermektedir. Bu gibi durumlarda bina içi

atık su problemlerinin bina sakinleri tarafından giderilmesi şarttır. Komşu bina

şikayetlerinde ise İSKİ tarafından tebligat yapılarak müeyyide uygulanır.

6.2. Binalara ait atık su tesisatları, atıksu tesisat boşluğundan geçirilmelidir. Atık su boşluğu

olmayan binalarda ise aydınlatma boşluğundan indirilir. Tesisat ve aydınlatma boşluğu

bulunmayan binalarda açıktan geçen atık su borularının kırılmaması için koruma altına

alınarak döşenmesi ve bina önündeki parsel bacasına bağlanması şarttır. Her binanın

bütün atık suları bir noktadan parsel bacasına bağlanır.

6.3. Yağmur suyu ve çatı su giderleri kesinlikle atık su parsel bacasına bağlanamaz.

6.4. Binada, lokanta , yemek imalathanesi , oto yıkama v.b gibi iş yerleri olması halinde

parsel bacasından önce bina içerisinde yağ tutucu ve çamur kapanı yapılması

mecburidir.

MADDE 7 – EĞİTİM İLE ALAKALI HUSUSLAR :

Yukarıda sayılan tesisatları yapacak olan personel 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu

hükümleri mucibince eğitime tabi tutulur. Bu eğitimi tamamlayıp sertifika alanların

yaptıkları tesisat İSKİ tarafından kabul edilir.

7.1. Kursların verileceği yerler İSKİ tarafından tespit edilir.

7.2. Eğitimi verecek okul ile İSKİ arasında bir protokol tanzim edilir. İSKİ tarafından

yapılması icabeden masraflar bu protokolla tespit edilir.

7.3. Eğitim, İSKİ’nin açmış olduğu sınıflarda anlaşmalı okulların öğretmenleri tarafından

verilir.

7.4. Eğitim konuları, İSKİ ve eğitimi verecek okul ile birlikte tespit edilir.

7.5. Eğitimi başarı ile tamamlayanlara İSKİ ile okul tarafından müştereken düzenlenen

sertifika, İSKİ tarafından ise yetki belgesi verilir.

7.6. Yetki belgesi verilen tesisatçının, herhangi bir yere kaçak su bağladığı veya usulsüz bir

iş yaptığı tespit edildiği takdirde, yetki belgesi bir daha verilmemek üzere geri alınarak

iptal edilir ve hakkında kanuni işlem yapılır.

7.7. Eğitim verecek olan öğretmeler ile yardımcı personel, okul tarafından temin edilir.

6

MADDE

8 – KURSLARA KAYIT ŞARTLARI :

8.1. Kurslara katılabilmek için müracaatlar İSKİ’ye yapılır.

8.2. Kurslara iştirak edebilmek için en az İlkokul veya llköğretim okulu mezunu olmak ve

18 yaşını tamamlamış bulunmak şarttır.

MADDE 9 – UYGULAMA ESASLARI :

Bu yönetmeliğin uygulama esasları İSKİ Yönetim Kurulu tarafından çıkarılacak bir

yönerge ile tespit edilir.

MADDE 10 – YÜRÜTME VE YÜRÜRLÜK :

On maddeden ibaret olan bu yönetmelik Yönetim Kurulu kararının, Genel Kurul

tarafından kabul edilmesini müteakip, usulüne göre ilan edildiği tarihten itibaren

yürürlüğe girer ve Genel Müdür tarafından yürütülür.

7

Tablo

2

BİNA İÇİNDEKİ SAYAÇ ODASI ÖLÇÜLERİ

SAYAÇ DURUMU DERİNLİK

(cm)

YÜKSEKLİK

(cm)

EN (cm)

Bina girişinde tek sayaç hali

(Æ 20 mm veya (Æ 25 mm.lik sayaç için)

15 40 60

Kolomonton sistemde tek sayaç hali

(Æ 20 mm)

15 40 60

Kolomonton sistemle çift sayaç hali

(Æ 20 mm)

15 60 60

Kolomonton sistemde üçlü sayaç hali

(Æ 20 mm)

15 80 60

Kolomonton sistemde dörtlü sayaç hali

(Æ 20 mm)

15 100 60

Bina girişinde dizi sistem çift sayaç hali

(Æ 20 mm)

15 60 60

Bina girişinde dizi sistem üçlü sayaç hali

(Æ 20 mm)

15 80 60

Bina girişinde dizi sistem dörtlü sayaç hali

(Æ 20 mm)

15 100 60

Bina girişinde dizi sistem beşli sayaç hali

(Æ 20 mm)

15 120 60

Bina girişinde dizi sistem altılı sayaç hali

(Æ 20 mm)

15 140 60

Tablo – 3

BİNA DIŞINDAKİ SAYAÇ ODASI ÖLÇÜLERİ

SUYAÇ DURUMU DERİNLİK BOY (cm) EN (cm)

Bahçede tek sayaç hali

(Æ20 mm veya Æ25 mm.lik sayaç için)

40 80 50

Seri sistem çift sayaç hali

(Æ20 mm. veya Æ 25 mm.lik sayaç için)

40 80 70

Seri sistem üçlü sayaç hali

(Æ20 mm veya Æ25 mm.lik sayaç için)

40 80 90

Bahçede tek sayaç hali

(Æ40 mm. veya Æ50 mm.lik sayaç için)

50 80 50

Bahçede tek sayaç hali

(Æ80 mm.lik sayaç için)

70 100 80

Bahçede tek sayaç hali

(Æ100 mm.lik sayaç için)

70 120 80